Inscripció Campus de Rítmica Alp 2022

Dades personals
Dades pare; mare; tutor/a
Dades esportives
Dades mèdiques
Companys/es al campus
Pagament
Autoritzacions

Autorització pel campus

Autoritzo el meu fill/a perquè assisteixi a les activitats del Campus Rítmica Alp 2022 organitzat per A.E. Les Corts UBAE i Enter Train Sports S.L.. Faig extensiva aquesta autorització a les decisions quirúrgiques que fossin necessàries adoptar, en cas d'extrema urgència, sota la supervisió de l'equip mèdic, renunciant expressament a exigir cap responsabilitat a A.E. Les Corts UBAE i Enter Train Sports S.L. o als seus monitors, per lesions que es puguin originar en les pràctiques que es realitzen al Campus, que assumeixo en la seva totalitat.

Autorització fotografies

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal, l'informem que mitjançant la complementació del present formulari ens dóna el seu consentiment perquè les seves dades personals i les del seu fill o tutelat siguin incorporades i tractades a un fitxer de dades personals, propietat d'A.E. Les Corts UBAE i Enter Train Sports S.L. garantint la seva seguretat i confidencialitat, amb la fi de la prestació, coordinació i comercialització dels nostres serveis i la prevenció de situacions que puguin afectar a la salut dels participants. 
Així mateix, atorga la seva conformitat a la publicació de les imatges captades en les que pugui aparèixer el seu fill o tutelat durant l'estada al Campus Rítmica Alp 2022 A.E. Les Corts UBAE i Enter Train Sports S.L., en qualsevol suport de l'empresa, per a les legítimes activitats del Campus i documentació de les activitats. L'informem que podrà exercir en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació,cancel·lació i oposició si previstos per la llei i dirigint-se a A.E. Les Corts UBAE i Enter Train Sports S.L. a traves del correu a electrònic campusritmica@aelescorts.cat.

Autorització d'urgència mèdica

Amb l'enviament d'aquest formulari autoritzo a l'A.E. Les Corts UBAE perquè puguin traslladar el meu fill/a a un centre mèdic, amb transport públic o privat per a ser atès/a en cas d’urgència.